اجرای مش جهت شاتکریت
اجرای شات کریت ترانشه
دهانه خروجی تونل انحراف آب سد گاران
ساخت تونل مصنوعی دهانه ورودی تونل انحراف آب سد گاران
عملیات حفاری چال های زهکش توسط دریل واگن
عملیات حفاری چال های زهکش توسط دریل واگن 001