اجرای مش جهت شاتکریت
اجرای شات کریت ترانشه
دهانه خروجی تونل انحراف آب سد گاران
ساخت تونل مصنوعی دهانه ورودی تونل انحراف آب سد گاران
عملیات حفاری چال های زهکش توسط دریل واگن
عملیات حفاری چال های زهکش توسط دریل واگن 001

 

PLEASE EMAIL US:

 

Email: info@VZconstructionCo.com

Direct: +1 (310)666-6997

Fax: +1(424)268-7630

PO BOX 49660 Los Angeles CA90049

License # 1048625   GENERAL CONSTRUCTION

© Copy Right by VZ CO INC

ALTERNATIVELY YOU CAN FILL

IN THE FOLLOWING CONTACT FORM: