top of page
نمای شرقی و غربی جایگاه 001
نمای شرقی و غربی جایگاه
تأسیسات موتورخانه استخر
تابلوهای برق موتورخانه استخر
زمین چمن مجموعه ورزشی شهرک توحید و سکوی تماشاچیان 001
ساختمان جایگاه
ورزشگاه باستانی و نمای از داخل آن
عملیات تکمیلی گنبد زورخانه
داخل سالن استخر و تابلوهای سرامیکی 003
داخل سالن استخر و تابلوهای سرامیکی
داخل سالن استخر و تابلوهای سرامیکی 001
نمای داخلی سالن چند منظوره (ژیمنازیوم)
نمایی از داخل سالن ژیمنازیوم
عملیات زهکشی زمین فوتبال
نمایی از سردر ورودی مجموعه ورزشی
عملیات زهکشی زمین فوتبال 001
نمای شرقی و غربی جایگاه 001
نمای داخلی سالن چند منظوره (ژیمنازیوم) 001
نمایی از بوفه های مجموعه ورزشی 001
ورزشگاه باستانی و نمای از داخل آن 001
نمایی از بوفه های مجموعه ورزشی
bottom of page